Tìm thấy một Freelancer SEO, Viết lại bài báo, Viết báo cáo, WordPress tại Châu Âu