Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress, CSS, HTML5, AJAX, Quản lý website, Thiết lập Bản thảo tại Châu Âu