Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress, CSS, HTML5, XML, Quản lý website, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web, PHP, Giao diện người dùng/IA tại Châu Âu