Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress, CSS, HTML5, XML, Quản lý website, Thiết kế trang web tại Châu Âu