Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress, Javascript, Thiết kế trang web, Photoshop, 3D Animation tại Châu Âu