Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress, Javascript, Thiết kế trang web tại Châu Âu