Tìm thấy một Freelancer Dịch thuật, Photoshop tại Châu Âu