Tìm thấy một Freelancer Dịch thuật, Tìm kiếm web, Đánh máy, Excel tại Châu Âu