Tìm thấy một Freelancer WPF, .NET, HTML, Xử lý email, Tìm kiếm qua mạng, Sketching, MySQL tại Châu Âu