Tìm thấy một Freelancer WPF, .NET, jQuery / Prototype, MySQL, Mobile App Development, Giao diện người dùng/IA tại Châu Âu