Tìm thấy một Freelancer Dọn đường, Kế toán, Kiến trúc phần mềm, Phân tích tài chính, Windows Phone, Javascript tại Các quốc gia khác