Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress, CSS, HTML5, AJAX, Quản lý website, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế đồ họa, MySQL tại Các quốc gia khác