Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress, CSS, HTML5, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C tại Các quốc gia khác