Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress, Giao diện người dùng/IA, HTML, jQuery / Prototype tại Các quốc gia khác