Thuê ADO.NET Developers

  • ADO.NET
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê indorulfree
    2.0
    1 đánh giá $15 USD mỗi giờ
    Objective: developing rich user experiences. QUALIFICATION - Titles awarded: -Bachelor of Software Engineering; -Microsoft® Certified Professional; -Microsoft® Specialist: Programming...
    Objective: developing rich user experiences. QUALIFICATION - Titles awarded: -Bachelor of Software Engineering; -Microsoft® Certified Professional; -Microsoft® Specialist: Programming in C#. EXPERIENCE -Microsoft Technologies: C#/Visual Basic, WPF, MVVM, XAML, Prism, MVVM Light, building t̲r̲u̲l̲y̲ R̲e̲u̲s̲a̲b̲l̲e̲ C̲o̲m̲p̲o̲n̲e̲n̲t̲s̲ like User Controls, Custom User Controls with Dependency Properties and Data Binding; Android /Xamarin, Silverlight, Windows Phone, ASP.NET MVC ( HTML, JavaScript, JQuery, CSS Bootstrap ), WCF, WCF RIA Services, Entity Framework, LINQ with Generic Repository pattern, MSSQL, SQLCE, SQLLite, MySQL, Crystal Reports; using many Design Patterns; expert in Regular Expressions(REGEX), Data mining/Web scraping(I built a web Crawler/Parser); ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""