Thuê ADO.NET Developers

 • ADO.NET
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 2 results
 • Hire   jvalenzuelavega
Hire   jvalenzuelavega

  jvalenzuelavega jvalenzuelavega

  Mexico $50 USD / hour
  ML/DL/AI expert | Device/Simulation | WEB/APP
  Mexico
  2.1
  2 đánh giá 2 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  Front-end: react.js, angular.js, Vue.js, javascript, typescript, jQuery Back-end: PHP(Laravel, CodeIgniter, Wordpress...), Node.js, ASP.NET, Windows Desktop, WPF, Entity Framework Databse: Sql-Server, MSSQL, Postgresql, NoSQL Couch & Mongo, MySQL Aplication: Java, C/C++, C#, Python, API Machine learning-Deep learning...
  Front-end: react.js, angular.js, Vue.js, javascript, typescript, jQuery Back-end: PHP(Laravel, CodeIgniter, Wordpress...), Node.js, ASP.NET, Windows Desktop, WPF, Entity Framework Databse: Sql-Server, MSSQL, Postgresql, NoSQL Couch & Mongo, MySQL Aplication: Java, C/C++, C#, Python, API Machine learning-Deep learning with Python : tensorflow,keras,pytorch Matlab Simulation, DSP, Telecom engineer Electrical system design and analysis: PCB & Microcontrollers ít hơn
 • Hire jvalenzuelavega
 • Hire   vitalysamsonovd
Hire   vitalysamsonovd

  vitalysamsonovd vitalysamsonovd

  Russian Federation $35 USD / hour
  Native/Hybrid and Backend developer.
  Russian Federation
  1.6
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $35 USD mỗi giờ
  Thank you for considering my profile. I have been developing web applications for 10+ years. My major skills: - Flutter + Firebase , React Native, Ionic, Java, Kotlin. - Laravel, Node.js, Jquery, React.js, javascript
  Thank you for considering my profile. I have been developing web applications for 10+ years. My major skills: - Flutter + Firebase , React Native, Ionic, Java, Kotlin. - Laravel, Node.js, Jquery, React.js, javascript ít hơn
 • Hire vitalysamsonovd

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""