Thuê Arena Simulation Programmers

  • Arena Simulation Programming
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê govalle3
    0.7
    1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
    Web Developer. ASP:NET. HTML. Languages: C#, Java, CSS, HTML, SQL. Data base: SQL Server, Oracle. IoT: IPv4, IPv6, Wifi, Bluetooth. Electronic: Automation of houses, Industry Process. Mechanic. Industrial Communication Networks. PLC Programmer. IC Programmer Assembler. CAD/CAM Designer. Logistic and Distribution...
    Web Developer. ASP:NET. HTML. Languages: C#, Java, CSS, HTML, SQL. Data base: SQL Server, Oracle. IoT: IPv4, IPv6, Wifi, Bluetooth. Electronic: Automation of houses, Industry Process. Mechanic. Industrial Communication Networks. PLC Programmer. IC Programmer Assembler. CAD/CAM Designer. Logistic and Distribution plant. Industrial telecommunication networks Software Usages: MatLab, Solidworks, SolidEdge, Visual Studio, SQL Server Managment Studio, Festo, TIA portal, Arduino, CNC Swang Soft, LabView, FlexSim, CorelDraw, Proteus Professional. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Các kĩ năng yêu cầu