Thuê ARKit Developers

  • ARKit
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê goldsea808
    2.0
    1 đánh giá $30 USD mỗi giờ
    ⭐ Native mobile APP | Unity3D Games | AR | VR ⭐ The string above is same with our development history. "Quality is much better than Quantity, One home run is much better than two doubles" Steve...
    ⭐ Native mobile APP | Unity3D Games | AR | VR ⭐ The string above is same with our development history. "Quality is much better than Quantity, One home run is much better than two doubles" Steve Jobs Hello I am originally mobile native programmer. Now I am focus in game development with Unity3D. Especially we have developed several AR|VR game and apps. ✅ My Skills ◆ Mobile Programming • Native Platform(Android/IOS) • Hybrid app( Ionic1&2/React Native/Cordova) • Xamarin ( MVVMCross for multi-platform) ◆ Unity3D Programming • Android and iPhone Game • AR app with vuforia | ARKit • Gear VR | HTC VR | Oculus Rift * Responsible communication for each day(Anytime).* Thanks ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""