Thuê Autotask Experts

 • Autotask
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê kypergio
  2.6
  1 Nhận xét $40 USD mỗi giờ
  Software Engineer, expert in Web, Desktop, Mobile, IoT development. Main skills: -CSS -HTML5 -Razor -JQuery -Twig -Blade -XML -Any Front-End Framework -Angular JS -Angular -POO -C#, Web Services, Entity Framework, MVC, MVVM -PHP, REST API, Laravel, SLIM MicroFramework -Java (ceritified), Android -SQL, 3FN, Scripting,...
  Software Engineer, expert in Web, Desktop, Mobile, IoT development. Main skills: -CSS -HTML5 -Razor -JQuery -Twig -Blade -XML -Any Front-End Framework -Angular JS -Angular -POO -C#, Web Services, Entity Framework, MVC, MVVM -PHP, REST API, Laravel, SLIM MicroFramework -Java (ceritified), Android -SQL, 3FN, Scripting, Queries, Normalization -CRON Jobs -Linux Batch -Linux Command Line -SSH -Scrapping Other Skills: -Proactive -English -Responsability ít hơn
 • Thuê innovationlight
  0.4
  1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  Expert in Django, Flask Web Framework Experienced MySQL, PostgreSQL, Mongo DB development Expert in Web Scraping, Data-Visualization, Data Mining. Experienced in Python, PHP, MySQL, JavaScript, HTML/CSS development.
  Expert in Django, Flask Web Framework Experienced MySQL, PostgreSQL, Mongo DB development Expert in Web Scraping, Data-Visualization, Data Mining. Experienced in Python, PHP, MySQL, JavaScript, HTML/CSS development. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""