Thuê IoT Engineers

  • Bluetooth Module
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê christiancunn92
    4.7
    2 đánh giá $45 USD mỗi giờ
    Hi, I have over 7 years of experience in the hardware design of various kinds of electronic devices. My skills are following. - Schematic and PCB design - Home Automation design with Raspberry Pi, Arduino, ARM, FPGA, Atmega, WiFi & BLE & RF module, and several kinds of IoT sensors. I'm very familiar...
    Hi, I have over 7 years of experience in the hardware design of various kinds of electronic devices. My skills are following. - Schematic and PCB design - Home Automation design with Raspberry Pi, Arduino, ARM, FPGA, Atmega, WiFi & BLE & RF module, and several kinds of IoT sensors. I'm very familiar with the following tools. For PCB design: - Altium2018 - Eagle Premium version - KiCAD 5.1 - OrCAD16.6 - PADS - DesignSpark - Autodesk Fusion360 For firmware development: - Arduino IDE - Visual Studio Code (Platform IO) - Atollic True Studio ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""