Thuê Clojure Developers

 • Clojure
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   AleksandarDikic
Hire   AleksandarDikic

  AleksandarDikic AleksandarDikic

  Serbia $30 USD / hour
  Ex - Google Software Engineer
  Serbia
  1.6
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  I'm an innovative software engineer with 12 years hands-on experience specializing web development. I'm experienced in: Javascript, React, Angular, Vue PHP, Laravel, CodeIgniter Python, Flask, Django MySQL, MongoDB, PostgreSQL Feel free to contact me whenever you need my work. Regards. Aleksandar Dikic.
  I'm an innovative software engineer with 12 years hands-on experience specializing web development. I'm experienced in: Javascript, React, Angular, Vue PHP, Laravel, CodeIgniter Python, Flask, Django MySQL, MongoDB, PostgreSQL Feel free to contact me whenever you need my work. Regards. Aleksandar Dikic. ít hơn
 • Hire AleksandarDikic

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""