Thuê Combinatorial Optimization Experts

 • Combinatorial Optimization
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   Kromel
Hire   Kromel

  Kromel Kromel

  Ukraine $15 USD / hour
  Machine Learning Engineer
  Ukraine
  3.4
  2 đánh giá 2 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  Machine learning: @ Natural language processing + Text classification + Sentiment analysis + Chat bots + Q/A + Machine translation @ Algorithms + CNN, RNN(GRU/LSTM), Autoencoders, ULMFiT, BERT + SVM, Linear regression + KNN, Logistic regression, Decision trees/Random forest/Boosted trees + K-means, DBSCAN,...
  Machine learning: @ Natural language processing + Text classification + Sentiment analysis + Chat bots + Q/A + Machine translation @ Algorithms + CNN, RNN(GRU/LSTM), Autoencoders, ULMFiT, BERT + SVM, Linear regression + KNN, Logistic regression, Decision trees/Random forest/Boosted trees + K-means, DBSCAN, Agglomerative clustering, Gaussian mixtures, Birch + PCA, LDA, SVD Web-development: @ Full-stack + MERN @ Front-end + React + Redux + Typescript + Webpack + Thunk + Jest @ Back-end + Node.js + Express.js ít hơn
 • Hire Kromel

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""