Thuê Corel Painter Experts

  • Corel Painter
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê GabrielGoistais
    5.1
    1 đánh giá $55 USD mỗi giờ
    10 years of professional experience producing tv spots, art direction, vfx and professional designs. 3D Modeling 3D & 2D animation / Motion graphics professional video editing and compositing photo composition corporate professional design marketing visual & viral communication designs social media content artwork /...
    10 years of professional experience producing tv spots, art direction, vfx and professional designs. 3D Modeling 3D & 2D animation / Motion graphics professional video editing and compositing photo composition corporate professional design marketing visual & viral communication designs social media content artwork / illustration photo editing product presentation & corporate brochure design ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""