Thuê cxf Developers

  • cxf
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê talhamq
    2.2
    1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
    I have experience in deploying and maintaining of: Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services,Microsoft AZURE, Google Cloud (GCP). Server Operating Systems: Windows Server 2003-to-2012R2, Windows Server 2016 Amazon Linux, Debian, RHEL, CentOS, Ubuntu. Web servers and servlets containers: IIS, APACHE,...
    I have experience in deploying and maintaining of: Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services,Microsoft AZURE, Google Cloud (GCP). Server Operating Systems: Windows Server 2003-to-2012R2, Windows Server 2016 Amazon Linux, Debian, RHEL, CentOS, Ubuntu. Web servers and servlets containers: IIS, APACHE, NGINX, DOCKER Mail servers: POSTFIX, EXIM, MS Exchange 2000-to-2013, MS Exchange 2016, QMAIL Database servers: MySQL, MS SQL Virtualization: MS Hyper-V, VMware Server(ESXI), VirtualBox. Directory service: Active Directory, OpenLDAP. File servers: IIS FTP, proftpd, FileZilla FTP Server, SAMBA. Firewalls: Windows firewall,ISA/Forefront TMG, MikroTik,PFSense Zywall and other Routers; Data Storage Systems: Netapp, FAS, EMC, VNX; Hosting Panels: PLESK,cPanel,Website Panel ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""