Thuê Drains

  • Hệ thống thoát nước
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê CADTechnician86
    3.0
    3 đánh giá $15 USD mỗi giờ
    I am a professional CAD Technician and Adobe Graphic Designer, with working experience within Infrastructure, Structural and Architectural practices. I specialise in Home Design, converting hand drawings and PDFs into CAD and Revit, Drainage and Construction Issues.
    I am a professional CAD Technician and Adobe Graphic Designer, with working experience within Infrastructure, Structural and Architectural practices. I specialise in Home Design, converting hand drawings and PDFs into CAD and Revit, Drainage and Construction Issues. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""