Thuê Drones Experts

  • Máy bay không người lái
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê UnstableEntropy
    2.4
    1 đánh giá $30 USD mỗi giờ
    Also I have great skills and experience in: -- Graphic Design -- Photo and video processing -- Fashion,street, wedding, art photography -- 3D design, 3D modeling and etc -- Portrait retouching -- Image trasing -- Photoshop -- Photo Editing -- Photo Retouch -- Photo Manipulation -- Color Correction -- Old image...
    Also I have great skills and experience in: -- Graphic Design -- Photo and video processing -- Fashion,street, wedding, art photography -- 3D design, 3D modeling and etc -- Portrait retouching -- Image trasing -- Photoshop -- Photo Editing -- Photo Retouch -- Photo Manipulation -- Color Correction -- Old image Repair -- Background Removal -- Clipping path -- Background removing/changing -- Image editing -- Photo restoration -- Color correction -- Image manipulation ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""