Dynatrace Software Monitoring Experts để thuê

 • Dynatrace Software Monitoring
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   adecrypto
Thuê   adecrypto

  adecrypto adecrypto

  Canada $10 USD / giờ
  FOREX AND BLOCKCHAIN DEVELOPER
  Canada
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  My top skills: * Metatrader 4 and 5 indicator and EA. * Pine Script for Tradingview * Ninjatrader 7 and 8 indicator and strategy * Crypto Bot (Pancakeswap, Uniswap, Binance, Bybit etc..) * Crypto Coins Exchange Development * Blockchain Game Development * Bitcoin, Ethereum, Web3 * ICO Development with Created...
  My top skills: * Metatrader 4 and 5 indicator and EA. * Pine Script for Tradingview * Ninjatrader 7 and 8 indicator and strategy * Crypto Bot (Pancakeswap, Uniswap, Binance, Bybit etc..) * Crypto Coins Exchange Development * Blockchain Game Development * Bitcoin, Ethereum, Web3 * ICO Development with Created Token ( Coin ) * Smart-Contracts (Solidity, Truffle framework) * Token development (BEP20, ERC20, ERC223, ERC 1155) * Cryptocurrency Wallet and Exchange Applications * NFT(Non Fungible Token) Marketplace and Games — ERC721, Solana, TRON ít hơn
 • Thuê adecrypto

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""