Thuê ember-js

  • Ember.js
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê webstar927
    2.0
    1 đánh giá $25 USD mỗi giờ
    My slogan : "It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it." Full Stack Developer ( Node.js, Angular.js, VueJS, Backbone Marionette, React.js, Ember.js, Laravel, Yii, Codeigniter, Java, RoR ) I worked on the programming field for more than 10 years. I am mastering most of javascript mvc...
    My slogan : "It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it." Full Stack Developer ( Node.js, Angular.js, VueJS, Backbone Marionette, React.js, Ember.js, Laravel, Yii, Codeigniter, Java, RoR ) I worked on the programming field for more than 10 years. I am mastering most of javascript mvc frameworks. My skills : - Javascript MVC frameworks Angular.js, Backbone.js ,VueJS, Backbone Marionette, React.js, Ember.js, ExtJS - Node.js , Meteor, Sails - Php Codeigniter, Laravel, Yii, Zend, Cakephp, Symfony, Slim - Database MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Cassandra - Other Libraries D3.js, FabricJS, KonvaJS, PdfJS, Kendo, Bootstrap, Zurb Foundation - Java Jsp, Spring, Hibernate - Mobile (Android / Iphone) Ionic / React Native - Server Digital Ocean ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""