Thuê Embroidery Experts

  • Embroidery
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê dinan87
    2.8
    3 đánh giá $6 USD mỗi giờ
    Hi - I am Photoshop , Illustrator Expert. More than 6 years of experience. Photoshop -- Photo Editing -- Photo Retouch -- Photo Manipulation -- Hair masking -- Color Correction -- Old image Repair -- Background Removal-- Clipping path = 200+ Image editing within 24 Hours -- Graphics Design -- Banner Design -- logo...
    Hi - I am Photoshop , Illustrator Expert. More than 6 years of experience. Photoshop -- Photo Editing -- Photo Retouch -- Photo Manipulation -- Hair masking -- Color Correction -- Old image Repair -- Background Removal-- Clipping path = 200+ Image editing within 24 Hours -- Graphics Design -- Banner Design -- logo Design -- T-SHIRT Design -- Brochure Design -- Flyer Design -- Critical Illustrator-- Illustratorend Cart etc Thanks Dinan ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""