Thuê ES8 Javascript Experts

 • ES8 Javascript
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   shanmup
Hire   shanmup

  shanmup shanmup

  India $5 USD / hour
  Aws/angularjs/React/React-Native expert
  India
  1.0
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $5 USD mỗi giờ
  II am full time freelancer. I have more than 10 years experience in web design and development. My quality is to deliver project on time and satisfactory work. My skills are Cloud Server: AWS architect, GCP, windows azure Mobile: Android, Kotlin, React-Native Back-end: PHP, Python, Node, ASP.Net Back-end framework:...
  II am full time freelancer. I have more than 10 years experience in web design and development. My quality is to deliver project on time and satisfactory work. My skills are Cloud Server: AWS architect, GCP, windows azure Mobile: Android, Kotlin, React-Native Back-end: PHP, Python, Node, ASP.Net Back-end framework: Laravel, Codeigniter, Django, Express, Front-end: Angular, React, Vue, D3 DBMS: MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Firebase VCS: Github, Gitlab, Bitbucket ít hơn
 • Hire shanmup

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""