Forensic Consultants để thuê

 • Forensic Consulting
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   spacenautx
Thuê   spacenautx

  spacenautx spacenautx

  India $20 USD / giờ
  programmer
  India
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  ! learner. ! beginner to intermediate experience with python. ! flask, aiohttp, beautifulsoup, pwntools, pandas, numpy, matplotlib. ! web scraping, data extraction/mining, jupyter notebook. ! linux, bash, javascript, CSS. ! git, docker ! cloud services installation/troubleshooting. ! raspberry pi tinkerer. ! CTF...
  ! learner. ! beginner to intermediate experience with python. ! flask, aiohttp, beautifulsoup, pwntools, pandas, numpy, matplotlib. ! web scraping, data extraction/mining, jupyter notebook. ! linux, bash, javascript, CSS. ! git, docker ! cloud services installation/troubleshooting. ! raspberry pi tinkerer. ! CTF player, pentester / bug bounty hunter ! digital forensics, computer security, web security ! aware of OWASP top 10, SANS/CWE top 25, portswigger top techniques, etc. ít hơn
 • Thuê spacenautx

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""