Thuê Furniture Assemblers

  • Lắp ráp nội thất
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê zeraw
    0.6
    1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
    A mechanical and industrial design engineer with more than 10 years experience in mechanical design, CAD/CAM and product. Skilled in SolidWorks, Fusion360 (part, assembly, complex surface, sheetmetal design, reverse engineering, engineering drawings and high quality renders).
    A mechanical and industrial design engineer with more than 10 years experience in mechanical design, CAD/CAM and product. Skilled in SolidWorks, Fusion360 (part, assembly, complex surface, sheetmetal design, reverse engineering, engineering drawings and high quality renders). ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""