Thuê Furniture Assemblers

  • Lắp ráp nội thất
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê zeraw
    0.6
    1 đánh giá $20 USD mỗi giờ
    A mechanical and industrial design engineer with more than 10 years experience in mechanical design, CAD/CAM and product skilled in SolidWorks (part, assembly, complex surface, sheetmetal design, reverse engineering, engineering drawings and high quality renders).
    A mechanical and industrial design engineer with more than 10 years experience in mechanical design, CAD/CAM and product skilled in SolidWorks (part, assembly, complex surface, sheetmetal design, reverse engineering, engineering drawings and high quality renders). ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""