Thuê Furniture Removalists

  • Furniture Removalist
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê alexm75
    1.8
    1 Nhận xét $50 USD mỗi giờ
    Experienced Angel Investor with portfolio of companies in multiple verticals. Have reviewed 100s of business plans and sat through many more pitches. I have a good understanding of the necessary components of a successful Business plan and financial model fro the perspective of the Investor.
    Experienced Angel Investor with portfolio of companies in multiple verticals. Have reviewed 100s of business plans and sat through many more pitches. I have a good understanding of the necessary components of a successful Business plan and financial model fro the perspective of the Investor. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""