Grails Developers For Hire

  • Grails
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê sandeepkashyap28
    1.4
    2 đánh giá $10 USD mỗi giờ
    Having 3.8+ years of experience in groovy 08ea657eabgrailsdb40207d94 technologies. Having knowledge of java, 08ea657eabGrailsdb40207d94, HTML, CSS, Jquery, Ajax, Bootstrap. Knowledge of browser automation and scraping using Geb plugin.
    Having 3.8+ years of experience in groovy grails technologies. Having knowledge of java, Grails, HTML, CSS, Jquery, Ajax, Bootstrap. Knowledge of browser automation and scraping using Geb plugin. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""