Thuê GTK+ Developers

  • GTK+
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê koray84
    2.4
    1 Nhận xét $40 USD mỗi giờ
    In a nutshell, I'm a software developer with Linux/Unix system administration background. Golang, Object Pascal and Python are the primary programming languages that i use daily for software development. I also develop 2D/3D image processing and computer vision applications as part of automation projects.
    In a nutshell, I'm a software developer with Linux/Unix system administration background. Golang, Object Pascal and Python are the primary programming languages that i use daily for software development. I also develop 2D/3D image processing and computer vision applications as part of automation projects. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""