HFT Developers để thuê

 • HFT
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   NikMart
Thuê   NikMart

  NikMart NikMart

  Kazakhstan $50 USD / giờ
  World-top Blockchain Developer
  Kazakhstan
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  WE ARE A TEAM OF BEST FRIENDS. 1. Block chain Skills: Solidity, Javascript, node.js, React.js, C/C++, OOP/UML, ... Specialty: DAO, NFT game Unlike others: We VERIFY the logic of our smart contracts. 2. Machine Learning Skills: Python, MatLab, TensorFlow; SGD, NLP, VAE, GAN, RL-GAN, ... Specialty: Algo-Trading,...
  WE ARE A TEAM OF BEST FRIENDS. 1. Block chain Skills: Solidity, Javascript, node.js, React.js, C/C++, OOP/UML, ... Specialty: DAO, NFT game Unlike others: We VERIFY the logic of our smart contracts. 2. Machine Learning Skills: Python, MatLab, TensorFlow; SGD, NLP, VAE, GAN, RL-GAN, ... Specialty: Algo-Trading, Football Betting, Unlike others: We have TRUE insights and intuitions of ML models. PLEASE HIRE US TO GROW, SO WE CAN GROW, TOO. ít hơn
 • Thuê NikMart

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""