IBM MQ Developers để thuê

 • IBM MQ
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   localroot1
Thuê   localroot1

  localroot1 localroot1

  Turkey $20 USD / giờ
  Software Developer and robotic researcher
  Turkey
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  - Expert in C/C++/ C# and .Net family toolkit with +6 years of experience - WPF , WCF and web API - Java and Java script - Advance in source management and Git source control - Accurate time management and clean coding - skill in python 3 development - +3 years of experience in Android JDK and NDK familiar with: 1)...
  - Expert in C/C++/ C# and .Net family toolkit with +6 years of experience - WPF , WCF and web API - Java and Java script - Advance in source management and Git source control - Accurate time management and clean coding - skill in python 3 development - +3 years of experience in Android JDK and NDK familiar with: 1) OpenCV (Machine Vision) 2) Live Streaming systems and protocols 3) co-working in R&D and robotic research and development 4) Embedded system programming like STM32 / ESP / Arduino / AT command GSM modems ít hơn
 • Thuê localroot1

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""