Thuê Lotus Notes Programmers

  • Lotus Notes
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê iamrajp
    3.7
    1 đánh giá $25 USD mỗi giờ
    I have 11 years of experience. I have worked on following areas Machine Learning: 1. Tensor Flow 2. Deep Neural Network 3. Convolutional Network Languages Known Python, C# Web Technologies: Javascript, Bootstrap, Angular Mobile Development: IOS Mobile apps using swift
    I have 11 years of experience. I have worked on following areas Machine Learning: 1. Tensor Flow 2. Deep Neural Network 3. Convolutional Network Languages Known Python, C# Web Technologies: Javascript, Bootstrap, Angular Mobile Development: IOS Mobile apps using swift ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""