Thuê Dynamics Developers

  • Động lực học
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê microniti
    2.5
    1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
    I'm a web/mobile app developer with years of experience developing Android/iOS apps. I build backend applications/JSON compliant API's using Node JS and Mongo database. I have good knowledge working with the React JS framework on the web front end.
    I'm a web/mobile app developer with years of experience developing Android/iOS apps. I build backend applications/JSON compliant API's using Node JS and Mongo database. I have good knowledge working with the React JS framework on the web front end. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""