Mininet Experts để thuê

 • Mininet
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   AntonBukas
Thuê   AntonBukas

  AntonBukas AntonBukas

  Belarus $40 USD / giờ
  Fullstack | Blockchain Developer
  Belarus
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $40 USD mỗi giờ
  Metaverse | NFT | DAO | Tokenomics | Solidity | Crypto | Ethereum | Solana | Rust Experienced Full Stack web & blockchain developer with more than 10 years of practice and amazing experience in new cryptocurrency creation, NFTs, Defi/DEX dApps and etc. I'm developing reliable, testable and high performance web using...
  Metaverse | NFT | DAO | Tokenomics | Solidity | Crypto | Ethereum | Solana | Rust Experienced Full Stack web & blockchain developer with more than 10 years of practice and amazing experience in new cryptocurrency creation, NFTs, Defi/DEX dApps and etc. I'm developing reliable, testable and high performance web using top-notch technologies. Blockchain Development: • Smart Contract Development • Solidity • NFT Marketplace • DeFi (Decentralized Finance) • Remix • Truffle • Ethereum Chain • Binance Smart Chain • Solana - Backend: PHP(Wordpress, Laravel), Node.js, Python/Django, Ruby on Rails, .NET - Frontend: ReactJs, Angular, Vue.js, Backbone.js, Bootstrap, HTML5, CSS3 - Databases: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis ít hơn
 • Thuê AntonBukas

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""