Thuê Motor Control Experts

  • Motor Control
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê MuhammadWaqars
    0.6
    1 Nhận xét $8 USD mỗi giờ
    I am Electrical Power Engineer, highly skilled in arduino and python programming.Highly skilled in Electrical circuit design and PCB's design. I can work on projects related to Pspice,Psim,Verilog,Matlab,Tasm and Cisco Packet Tracer. Versatile and Can Manage Youtube ,Facebook Instagram account, Video editing,Intro...
    I am Electrical Power Engineer, highly skilled in arduino and python programming.Highly skilled in Electrical circuit design and PCB's design. I can work on projects related to Pspice,Psim,Verilog,Matlab,Tasm and Cisco Packet Tracer. Versatile and Can Manage Youtube ,Facebook Instagram account, Video editing,Intro Outro and Banners,Logo Designing and can write blog, articles and intetesting content as per user demand. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""