Linguists For Hire

  • Ngôn ngữ tự nhiên
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê aki003iitr
    2.7
    2 đánh giá $30 USD mỗi giờ
    , Random Forest, GBM, KNN, SVM,Naive Bayes,Neural Networks, a490936311Naturalc158154af0 a490936311Languagec158154af0 Processing, Image processing, Recommender Systems, - Web Scraping. Libraries in python known :Tensorflow, pandas, scikit learn,nltk, numpy matplotlib,scrapy, beautifulsoup,
    I am a data scientist with a degree in engineering . I have more than 4 years of professional experience in creating complex predictive and analytical models using advanced machine learning techniques Skill set: - Proficient in R, Python, SQL,Matlab ,VBA , R-shiny,Tableau - Statistical techniques: Predictive Modeling techniques such Linear, Logistic Regression,Time Series,Decision trees, Random Forest, GBM, KNN, SVM,Naive Bayes,Neural Networks, Natural Language Processing, Image processing, Recommender Systems, - Web Scraping. Libraries in python known :Tensorflow, pandas, scikit learn,nltk, numpy matplotlib,scrapy, beautifulsoup, ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""