Thuê NgRx Specialists

  • NgRx
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê ngnam
    2.8
    1 Nhận xét $8 USD mỗi giờ
    My name is nam, i'm had exprecience 5 years software engineer, I'm senior fullstack developer, I like frontend developer with typescript, Angular framework, reactJS, mobile nativeapp and build microservice with dotnetcore, nodejs,... I had graduated from VietNam agriculture academy. I had working for angular about 2...
    My name is nam, i'm had exprecience 5 years software engineer, I'm senior fullstack developer, I like frontend developer with typescript, Angular framework, reactJS, mobile nativeapp and build microservice with dotnetcore, nodejs,... I had graduated from VietNam agriculture academy. I had working for angular about 2 year, I used Typescript, CLI angular, javascript, HTML/CSS, and more framework UI another like bootstrap, matterial, devextreme... ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""