Oracle OBIEE Experts để thuê

 • Oracle OBIEE
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   SultanMahmud3
Thuê   SultanMahmud3

  SultanMahmud3 SultanMahmud3

  Bangladesh $50 USD / giờ
  Mobile Apps, Web & Desktop Applications
  Bangladesh
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  I am professional dedicated programmer and developer at Web Application, Mobile Apps and Desktop Software. My professionalism with JavaSE, JavaEE, Spring Framework, Spring boot, Kotlin, Android, IOS, Swift, MySQL, SQL daabase, SQLite, Firebase, H2-Console database, Oracle19c, Oracle Apex, Oracle PL/SQL, PHP,...
  I am professional dedicated programmer and developer at Web Application, Mobile Apps and Desktop Software. My professionalism with JavaSE, JavaEE, Spring Framework, Spring boot, Kotlin, Android, IOS, Swift, MySQL, SQL daabase, SQLite, Firebase, H2-Console database, Oracle19c, Oracle Apex, Oracle PL/SQL, PHP, Wordpress, Magento2 , shopify, Javascript, HTML5, Bootstrap. I have been working for premium projects: 1. Points of Sales web application, desktop software & Mobile Apps. 2. E-Commerce B2C website with backend and frontend both 100% dynamic & responsive design. 3. E-Commerce B2B website with backend and frontend both 100% dynamic & responsive design. 4. E-Commerce B2C with B2B website with backend and frontend both 100% dynamic & responsive design. 5. MarketPlace Web Application, Desktop Software, Mobile Apps: 6. News Paper Web Application, Desktop Software, Mobile Apps: 7. Live TV Web Application, Desktop Software, Mobile Apps 8. Blockchain Web Application, Desktop Software, Mobile Apps 9. Hospital Web Application, Desktop Software, Mobile Apps 10. University Web Application, Desktop Software, Mobile Apps 11. Like uber Web Application, Desktop Software, Mobile Apps 12. Like Foodpanda Web Application, Desktop Software, Mobile Apps 13. Banking Web Application, Desktop Software, Mobile Apps 14. Accounting Web Application, Desktop Software, Mobile Apps 15. Social Networking Web Application, Desktop Software, Mobile Apps 16. Booking Web Application, Desktop Software, Mobile Apps ít hơn
 • Thuê SultanMahmud3

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""