Thuê Pascal Developers

 • Pascal
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

 • Thuê jlsproject
  2.8
  1 đánh giá $35 USD mỗi giờ
  Enterprise Developement: Expert: Database: SQL, Ansi SQL, SQL optimization and tuning. Database: Oracle, PL/SQL. Tools: Toad, SQL Naviagator, PL/SQL Developer. Database: Firebird, PSQL. Tools: IBExpert. Database: SQLite. Tools: SQLite Studio. Language: Delphi 7-10.2 Tokyo. Components: Developer Express, EhLib, TMS...
  Enterprise Developement: Expert: Database: SQL, Ansi SQL, SQL optimization and tuning. Database: Oracle, PL/SQL. Tools: Toad, SQL Naviagator, PL/SQL Developer. Database: Firebird, PSQL. Tools: IBExpert. Database: SQLite. Tools: SQLite Studio. Language: Delphi 7-10.2 Tokyo. Components: Developer Express, EhLib, TMS Component Pack, FastReport, AnyDAC (Oracle, Firebird, MySQL), FIBPlus, FireDAC, ODAC, Indy, EurekaLog. Initial: Language: C#. Tools: Visual Studio. Scripting Languages: Initial: Language: Python. Language: PHP. Version Control System: Git. Tools: TortoiseGit. Version Control System: SVN. Tools: TortoiseSVN. ít hơn
 • Thuê trsoftware
  2.0
  1 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Fast and reliable solutions for small software problems.
  Fast and reliable solutions for small software problems. ít hơn
 • Thuê atrity
  1.5
  1 đánh giá $18 USD mỗi giờ
  I'm developer with 10+ years of experience in software development. My Skills: Programming: C++, C#, Visual Basic, Delphi, Matlab, LUA, Python; Databases: MSSQL, MySql, SQLite, Firebird, Access; Frameworks: .NET, QT, Firemonkey; Libraries: DevExpress, OpenCV, FFmpeg, Tesseract, libVLC, TBB and much more; Fields of...
  I'm developer with 10+ years of experience in software development. My Skills: Programming: C++, C#, Visual Basic, Delphi, Matlab, LUA, Python; Databases: MSSQL, MySql, SQLite, Firebird, Access; Frameworks: .NET, QT, Firemonkey; Libraries: DevExpress, OpenCV, FFmpeg, Tesseract, libVLC, TBB and much more; Fields of interest: Automation, Image Processing, Image Analysis, Databases, Machine Learning. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""