Thuê Quantum Developers

  • Lượng tử
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê mrlfreelance
    4.0
    1 đánh giá $50 USD mỗi giờ
    - Data analytics for finance, business and science - Financial research and analysis - Statistics and machine learning - Marketing analytics - Financial modeling and planning - Bookkeeping and business analysis - Data visualization and dashboards - Report automation - Options and derivatives pricing - and numerous...
    - Data analytics for finance, business and science - Financial research and analysis - Statistics and machine learning - Marketing analytics - Financial modeling and planning - Bookkeeping and business analysis - Data visualization and dashboards - Report automation - Options and derivatives pricing - and numerous other projects. Just ask! We can code in MatLab and VBA ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""