Thuê Ray-Tracing Specialists

  • Ray-tracing
Gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê PowerheadUA
    0.8
    1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
    Hi there, i am graphic artist proficient in: - design, layout, illustrating, typography and prepress - 3d modelling, product designing, label designing and visualizing - furniture, exhibiton stands and machinery designing and visualizing - UI design - website layout design
    Hi there, i am graphic artist proficient in: - design, layout, illustrating, typography and prepress - 3d modelling, product designing, label designing and visualizing - furniture, exhibiton stands and machinery designing and visualizing - UI design - website layout design ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""