Thuê Rust Programmers

 • Rust
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   Krasnopolski
Hire   Krasnopolski

  Krasnopolski Krasnopolski

  United States $35 USD / hour
  Erlang/Elixir, Haskell, Java, JavaScript, C/C++.
  United States
  0.0
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $35 USD mỗi giờ
  My strongest skills are Erlang/Elixir, Haskell, Java, C/C++. I am working on a few open source projects on GitHub: https://github.com/alekras. Spring framework and SpringBoot are on top of list of my skills. I am working on RaspberryPi bare metal projects using Assembler/C/C++ mix now.
  My strongest skills are Erlang/Elixir, Haskell, Java, C/C++. I am working on a few open source projects on GitHub: https://github.com/alekras. Spring framework and SpringBoot are on top of list of my skills. I am working on RaspberryPi bare metal projects using Assembler/C/C++ mix now. ít hơn
 • Hire Krasnopolski

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""