Thuê RxJS Specialists

  • RxJS
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê khoadeveloper
    0.6
    1 Nhận xét $50 USD mỗi giờ
    Hi, Nice to meet you! I am Khoa from TEXAS and a full stack developer with 12 years of experience in web and mobile development. My Skills: • Android, IOS, Ionic, React Native, ElectronJS, NWJS. • JavaScript, ES6/7/8, PHP, Python, Ruby, C#, .NET, JAVA • Selenium, Puppeteer, Chrome extension, PhantomJS •...
    Hi, Nice to meet you! I am Khoa from TEXAS and a full stack developer with 12 years of experience in web and mobile development. My Skills: • Android, IOS, Ionic, React Native, ElectronJS, NWJS. • JavaScript, ES6/7/8, PHP, Python, Ruby, C#, .NET, JAVA • Selenium, Puppeteer, Chrome extension, PhantomJS • Wordpress,Magento,ecommerce • ElasticSearch, Solr, ElectronJS, WebRTC • Angular, Angular Material, React, Vue, Laravel, Symfony, Node JS, ROR, CMS, Django, IONIC, React Native, Angular Material, Bootstrap • PostgreSQL, MySQL,API, MicroService • TDD/BDD, Jenkins, Git, Jira • Paypal, Google cloud, Facebook, Twitter API integration • DevOps, Amazon, Heroku, and etc. • UI/UX design Pursuing a full agile software lifecycle, I'm always a good practitioner of TDD and BDD. Thanks for reading. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""