SAP CPI Experts để thuê

 • SAP CPI
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   dilcenko
Thuê   dilcenko

  dilcenko dilcenko

  Ukraine $30 USD / giờ
  .NET | Full Stack Engineer.
  Ukraine
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  *.NET: ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web API, MAUI, Razor, .NET desktop application. *.Front End: UI/UX Designer, Graphics Design, Vue.js, React.js , Node.js, Angularjs, Nextjs, Nuxtjs HTML 5, CSS 3, Bootstrap, Javascript,Jquery, Basic Photoshop,Figma. *.Back End: Express, PHP, Laravel, Codeigniter, ZendFramework,...
  *.NET: ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web API, MAUI, Razor, .NET desktop application. *.Front End: UI/UX Designer, Graphics Design, Vue.js, React.js , Node.js, Angularjs, Nextjs, Nuxtjs HTML 5, CSS 3, Bootstrap, Javascript,Jquery, Basic Photoshop,Figma. *.Back End: Express, PHP, Laravel, Codeigniter, ZendFramework, CakePHP, Ajax, jQuery, Python,Django *.CMS: WordPress, Shopify, Magento, Joomla, Squarespace, Wix. *.API Integration: APIs, Unix/Linux, and MVC Framework Architecture. *.Database: MySQL, MongoDB, MSSQL. *.Payment Gateway, PayPal , Stripe. *.SEO/Digital Marketing ít hơn
 • Thuê dilcenko

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""