Thuê SAP HANA Experts

  • SAP HANA
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê cmvipin1986
    0.8
    1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
     Languages/Methodologies: VB, VB.NET, C#.NET, ADO.NET, XML, HTML, VBA, MACROS, WPF, Win Forms  Software tools and Utilities: Visual Studio, VB.6.0, Android  Database: SQL SERVER, Azure, MS Access  Reporting Tool: Crystal Report, RDLC, SSRS, SSIS  Domain Knowledge ...
     Languages/Methodologies: VB, VB.NET, C#.NET, ADO.NET, XML, HTML, VBA, MACROS, WPF, Win Forms  Software tools and Utilities: Visual Studio, VB.6.0, Android  Database: SQL SERVER, Azure, MS Access  Reporting Tool: Crystal Report, RDLC, SSRS, SSIS  Domain Knowledge Logistic, Accounts, Inventory and Healthcare My motto is to provide high quality work and client satisfaction delivered before your deadline. So please give us a chance to start our business relation. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""